ปรัชญากับสุนทรียศาสตร์

สุนทรียศาสตร์ เป็นปรัชญาสาขาอัคฆวิทยา (Axiology) หรือทฤษฎี คุณค่า (Theory of Value)
- อัคฆวิทยาแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่
1.จริยศาสตร์ (Ethics) ศึกษาและประเมินคุณค่าเกี่ยวกับความประพฤติหรือการกระทำของมนุษย์
2.ตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยา (Logic) เป็นการศึกษาว่าด้วยความจริงของสิ่งต่างๆ เป็นการคิดอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้เหตุผล
3.สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นเรื่องคุณค่าของสิ่งต่างๆศึกษาและประเมินคุณค่าของความงาม ทั้งที่เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและความงามของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ตอบคำถาม ครั้งที่ 1

1. สุนทรียศาสตร์คืออะไรคือปรัชญาแขนงหนึ่งที่ว่าด้วยความงาม ซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นๆด้วย
2. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ คือ 1. ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
2. ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุ
3. เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
4. ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
5. ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง และการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน
3. สุนทรียศาสตร์มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไรสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีพการพยาบาลเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการคิด รู้จักวิเคราะห์ด้วยปัญญาไม่ใช้อารมณ์ทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล สิ่ต่างๆเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่วิชาชีพนี้พึงต้องมี เนื่องจากเป็นวิชาชีพที่จะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ แบบองค์รวมคือ กาย จิต สังคม ปัญญา

ตอบคำถาม ครั้งที่ 2

1.ถ้าคุณค่าหมายถึง คุณสมบัติ เช่น ความเหลว ร่วน แข็ง ก็ย่อมเป้นลักษณะของคุณค่าด้วย
ตอบ คุณค่าเป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดขึ้น และมีคุณค่าในตัวมันเอง ถ้าคุณค่าหมายถึง คุณสมบัติ เช่น ความเหลว ความร่วน ความแข็ง คุณสมบัติย่อมมีลักษณะคุณค่าด้วย ดังนั้นคุณค่ากับคุณสมบัติควรจะเหมือนกัน

2.ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองเป็นคนละเรื่องกับคุณสมบัติคุณค่าควรจะอยู่ที่ใด
ตอบ คุณค่าในตัวเรา ต้องการสิ่งนั้น เพราะตัวของสิ่งนั้น เพราะสิ่งที่ต้องการจะมีคุณค่าอยู่ในตัวของมันเอง

3.ถ้าคุณค่าในตัวของมันเอง หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น เช่นน้ำช่วยให้ชีวิตพืชพันธุ์เจริญเติบโต นั่นก็หมายความว่า คุณค่าจะเกิดขึ้นโดดๆ หรือลอยๆไม่ได้ แต่จะต้องสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นมีผลต่อสิ่งอื่น และรับผลจากสิ่งอื่นด้วย
ตอบ การมีคุณค่าในตัวของมันเองจะเกิดขึ้นโดดๆหรือลอยๆไม่ได้ จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น มีผลต่อสิ่งอื่น และรับผลจากสิ่งอื่นด้วย เช่นน้ำจะมีคุณค่าได้ต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น คือพืชพันธุ์น้ำมีผลต่อสิ่งอื่น คือให้ชีวิตเพื่อให้พืชพันธุ์เจริญเติบโต และน้ำยังรับผลจากสิ่งอื่น เช่น มีคนนำขยะทิ้งลงในน้ำ ทำให้น้ำเสียได้

4.ถ้าคุณค่าในตัวของมันเอง หมายถึงการดำรงอยู่ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด หรือไม่มีผลต่อสิ่งใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณค่าในตัวของมันเองจะมีได้หรือไม่ เพราะว่าไม่ว่าสรรพสิ่งใดใดในโลกนี้ไม่มีเลยที่จะดำรงอยู่ได้ในลักษณะโดดๆ โดยไม่ขึ้นแก่ใครหรือไม่สัมพันธ์กับสิ่งใด
ตอบ ไม่ได้ เพราะว่าคุณค่าในตัวของมันเองจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นๆ สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ไม่สามารถอยู่ในลักษณะโดดๆได้

5. การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด จะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆหรือไม่ เพราะถ้ามนุษย์มีความเชื่อเช่นนี้ เมื่อมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางศิลปกรรม หรือพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ เช่นปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าคนเลว มันเลวของมันเอง โดยกรรมพันธุ์ชาติกำเนิด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นศิลปะเพื่อศิลปะ หรือศิลปะบริสุทธิ์ก็ต้องได้รับการพิจารณาในทำนองเดียวกัน
ตอบ การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดจะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆหรือไม่ - มีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆ
ปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าคนเลวมันเลวของมันเอง โดยกรรมพันธุ์ชาติกำเนิด ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่
ตอบ มีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคล แล้วแต่จิตใจของแต่ละบุคคลหรือความคิดของแต่ละบุคคล ดังนั้น ศิลปะ เพื่อศิลปะ หรือศิลปะบริสุทธิ์ก็ต้องได้รับการพิจารณา ในทำนองเดียวกัน คือ เราต้องมองให้เป็นศิลปะ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

รูปสมใจค่ะ

6 ความคิดเห็น:

art 66 กล่าวว่า...

สวยงามมากๆครับ

kamron กล่าวว่า...

เป็นบล็อกที่มีสีสันสวยงามมากครับ
ขอให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไปนะครับ

kamron กล่าวว่า...

อืม ... เป็นบล็อกที่ดูสวยสะดุดตามากมาย
พยายามพัฒนางามต่อไปนะ....

L.Direct Biz กล่าวว่า...

เก่งจังเลยคับ ใส่ Slide ก็เป็นด้วย ผมยังไม่เคยเล่นเลยพี่ เก่งอย่างนี้สงสัยอนาคตจะได้เป็น Webmaster แน่เลย

ชัยวัฒน์ กล่าวว่า...

จัดรูปแบบได้ดีมาก รูปที่ไปเที่ยวมาก็น่าอิจฉา อยากเก่งอย่างพี่บ้างจัง ยังไงก็ Create ต่อไป ให้ได้ A เลยนะครับ

ldirectbiz กล่าวว่า...

ขอขอบคุณสำหรับการแนะนำให้เข้ามาดู ช่างศึกษานะครับ น้อยคนจะพูดถึงเรื่องแบบนี้ เยี่ยมมากเลย ถึงแม้บางอย่างผมจะไม่ค่อยเข้าถึง แต่เว็บสวยดี ชอบครับ